scroll progress

Taisyklės ir sąlygos

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Šios Privatumo ir Prekių pirkimo elektroninėje parduotuvėje www.kaunas2022store.eu.lt taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos siekiant užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir elektroninėje parduotuvėje www.kaunas2022store.eu (toliau – Parduotuvė) prekes parduodančios UAB „Delegatai“ (toliau – Pardavėjas) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas, atsakomybę, asmens duomenų apsaugos taisykles, ir kitas su prekių pirkimu – pardavimu Parduotuvėje bei tiesioginės rinkodaros pasiūlymais susijusias nuostatas. Pirkėjas, pirkdamas internetu, suformavęs prekių krepšelį ir pradėdamas pildyti užsakymo formą ir pažymėjęs varnelę prie teiginio „Sutinku su taisyklėmis“ patvirtina, kad su šiomis Taisyklėmis susipažino, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.

1.2. Pardavėjas – UAB „Delegatai“, juridinio asmens kodas 303192733, adresas Pramonės pr. 4E, LT-51329 Kaunas, Lietuva

El. p.: info@kaunas2022store.eu

2. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

2.1. Pirkėjui užsakant prekes elektroninėje Parduotuvėje registracija nėra būtina, tačiau tinkamam užsakymo įvykdymui reikalinga pateikti tokius asmens duomenis kaip vardas, pavardė, elektroninis paštas, adresas, kuriuo bus pristatomos prekės, telefono numeris ir kiti užsakyme nurodyti duomenys.

2.2. Pirkėjas patvirtina, kad jis žino apie savo teisę atsisakyti pateikti savo asmens duomenis, tačiau supranta, kad asmens duomenys yra reikalingi ir būtini prekių užsakymo įvykdymui, o Pirkėjui nepateikus tokių duomenų ir nesutikus, kad jie būtų tvarkomi šių Taisyklių 2.5. punkte nurodytais tikslais, prekių pirkimo – pardavimo Sutartis negalės būti sudaryta ir įvykdyta.

2.3. Pirkėjas, registruodamasis elektroninėje Parduotuvėje ir (ar) pateikdamas prekių užsakymą, patvirtina, kad jis sutinka pateikti šiose Taisyklėse, registracijos formoje ir prekių užsakymo formoje nurodytus savo asmens duomenis bei neprieštarauja, kad Pardavėjas šiuos duomenis tvarkytų šių Taisyklių 2.5. punkte nurodytais tikslais.

2.4. Pirkėjo asmens duomenys, nurodyti 2.1. punkte, renkami ir tvarkomi elektroninės prekybos tikslu (sudaryti Sutartį, apdoroti prekių užsakymus, išrašyti finansinius dokumentus, išspręsti klausimus, susijusius su prekių pristatymu ir perdavimu, įvykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus).

2.5. Pirkėjo bei kitų www.kaunas2022store.eu internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys (el. pašto adresas) renkami ir tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais tuo atveju, jei Pirkėjas, prekių užsakymo metu, pažymi varnelę, jog sutinka gauti tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, o kiti internetinės svetainės lankytojai nurodo savo el. pašto adresą skiltyje „Naujienlaiškis“. Pirkėjas bei kiti www.kaunas2022store.eu internetinės svetainės lankytojai bet kada turi teisę atšaukti savo sutikimą Pardavėjui tvarkyti asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikdami apie tai atitinkamą pranešimą Pardavėjui.

2.6. Pirkėjo bei kitų www.kaunas2022store.eu internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tvarkomi ir saugomi ne ilgiau, nei tai reikalinga šiose Taisyklėse nurodytais tikslais.

2.7. Pirkėjo asmens duomenys elektroninės prekybos tikslu saugomi ir naudojami 10 metų nuo Sutarties sudarymo.

2.8. Pirkėjo bei kitų www.kaunas2022store.eu internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais saugomi ir naudojame 3 metus nuo paskutinio apsipirkimo www.kaunas2022store.eu internetinėje svetainėje, arba trumpiau, jei gaunamas Pirkėjo prašymas atsisakyti gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

2.9. Pardavėjas turi teisę Pirkėjo bei kitų www.kaunas2022store.eu internetinės svetainės lankytojų asmens duomenis pateikti savo pasirinktiems tretiesiems asmenims tiktai tikslais, nurodytais Taisyklių 2.4. ir 2.5. punktuose ir tik tokia apimti, kiek būtina tiems tikslams pasiekti. Jokiais kitais atvejais Pirkėjo bei kitų www.kaunas2022store.eu internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys tretiesiems asmenims neatskleidžiami be išankstinio Pirkėjo bei kitų www.kaunas2022store.eu internetinės svetainės lankytojų sutikimo. Pirkėjo bei kitų www.kaunas2022store.eu internetinės svetainės lankytojų asmens duomenys gali būti pateikiami valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz., policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal taikomą įstatymą arba siekiant užtikrinti mūsų teises arba mūsų klientų, darbuotojų ir išteklių saugumą.

2.10. Pardavėjas asmens duomenų tvarkymui taiko saugos ir tvarkymo reikalavimus, nustatytus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

2.11. Pardavėjas imasi atitinkamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.

2.12. Pirkėjas bei kiti www.kaunas2022store.eu internetinės svetainės lankytojai turi šias teises, susijusias su asmens duomenimis:

2.12.1. prašyti, kad Pardavėjas leistų susipažinti su duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą;

2.12.2. teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi;

2.12.3. teisę gauti savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė į duomenų perkeliamumą);

2.12.4. teisę atšaukti sutikimą;

2.12.5. teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

2.13. Pirkėjas bei kiti www.kaunas2022store.eu internetinės svetainės lankytojai gali pasinaudoti šiomis savo teisėmis kreipdamiesi į Pardavėją el. paštu info@kaunas2022store.eu arba paštu UAB „Delegatai“, Pramonės pr. 4E, LT-51329 Kaunas, Lietuva

2.14. Registracijos elektroninėje Parduotuvėje metu, pildant užsakymo formą ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve, Pirkėjas privalo pateikti išsamius ir teisingus duomenis. Jei pasikeičia Pirkėjo pateikti duomenys, Pirkėjas privalo juos nedelsdamas atnaujinti. Pirkėjas atsako už registracijos formoje, užsakymo formoje ar kitaip naudojantis elektronine Parduotuve pateiktų duomenų teisingumą ir prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.

2.15. Pirkėjas, užsiregistruodamas elektroninėje Parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją. Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo teikiamais pasiūlymais elektroninėje Parduotuvėje pasinaudoja trečiasis asmuo, prisijungęs su Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

3. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

3.1. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta, kai Pirkėjas el. parduotuvėje išsirenka norimą prekę (-es) ir suformavęs Prekių krepšelį, paspaudžia mygtuką „Pateikti užsakymą“.
3.2. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, užsakymo atlikimo metu nurodytos prekių kainos, kiekis, pristatymo laikas ir kitos sąlygos privalomos abiems pusėms ir gali būti keičiamos tik šiose Taisyklėse numatyta tvarka.
3.3. Pirkimo-pardavimo sutartys saugomos www.kaunas2022store.eu duomenų bazėje.

4. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.

4.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes internetinėje parduotuvėje www.kaunas2022store.eu šiose Taisyklėse nustatyta tvarka.

4.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo – pardavimo sutarties pranešdamas Pardavėjui apie tai el. paštu per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo datos, nurodydamas norimą (-as) gražinti prekę (-es) ir jų užsakymo numerį.

4.3. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teisė įgyvendinama vadovaujantis ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.

4.4. 4.2 punkte aptarta Pirkėjo teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nėra sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat jei ji nebuvo naudojama.

4.5. Jei Pirkėjas, prekių pristatymo metu, be svarbių priežasčių atsisako priimti prekes, Pirkėjas privalo padengti prekių pristatymo išlaidas.

4.6. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakymą ir už gautas prekes sumokėti sutartą kainą.

4.7. Pasikeitus Pirkėjo duomenims, pateiktiems registracijos formoje, Pirkėjas privalo nedelsiant juos atnaujinti.

4.8. Pirkėjas pateikdamas užsakymą internetinėje parduotuvėje www.kaunas2022store.eu įsipareigoja laikytis šių Taisyklių bei nepažeisti LR ir ES teisės aktų.

5. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI.

5.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti galimybę naudotis internetinės parduotuvės www.kaunas2022store.eu paslaugomis, kurios veikimo sąlygos aprašytos šiose Taisyklėse.

5.2. Iškilus nenumatytoma aplinkybėms, jei Pardavėjas negali pristatyti internetinėje parduotuvėje www.kaunas2022store.eu įsigytos prekės, Pardavėjas turi teisę nutraukti Pirkimo pardavimo sutartį, prieš tai informavęs apie situaciją Pirkėją. Pardavėjas gali pasiūlyti analogišką arba panašią prekę, o Pirkėjui atsisakius, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti sumokėtus pinigus per 7 (septynias) dienas į Pirkėjo nurodytą sąskaitą.

5.3. Jei Pirkėjas bando kokiu nors būdu pakenkti internetinės parduotuvės darbui ar duomenų saugumui, ar pažeidžia kitus 4 skiltyje numatytus įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę be perspėjimo apriboti ar panaikinti galimybę Pirkėjui nauodotis internetine parduotuve.

5.4. Pardavėjas įsipareigoja neperduoti Pirkėjui priklausančios asmeninės informacijos, nurodytos registracijos formoje, tretiesiems asmenims.

5.5. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu, pagal šiose Taisyklėse numatytas sąlygas.

5.6. Kai Pirkėjas pasirenka už prekes atsiskaityti grynaisiais atsiimant prekes, bet su Pirkėju nepavyksta susisiekti per 3 (tris) darbo dienas, Pirkėjo užsakymas anuliuojamas.

5.7. Pirkėjui pasinaudojus Taisyklių 4.2 punkte numatyta teise ir esant 4.4 punkte nurodytai sąlygai. Pardavėjas turi grąžinti Pirkėjo už prekę sumokėtus pinigus per 7 (septynias) darbo dienas, skaičiuojamas nuo grąžinamos prekės gavimo dienos.

5.8. Pardavėjas turi teisę bet kuriuo metu laikinai sustabdyti internetinės parduotuvės veiklą prieš tai neįspėjęs pirkėjo, jei tai reikalinga atlikti bet kokiems techniniams ar programiniams patobulinimams ar kitiems darbams numatytiems Pardavėjo ir/ar elektroninę parduotuvę prižiūrinčios ar talpinačios įmonės.

6. PREKIŲ UŽSAKYMAS, KAINOS, ATSISKAITYMO TVARKA, TERMINAI.

6.1. Internetinėje parduotuvėje Pirkėjas internetu gali pirkti 7 dienas per savaitę, 24 val. per parą. Konsultacijos telefonu teikiamos internetinėje parduotuvėje nurodytomis valandomis.

6.2. Visos prekių kainos internetinėje parduotuvėje nurodytos eurais. Pardavėjas yra PVM mokėtojas.

6.3. Prekių dydžiui, nurodomam dydžių lentelėse prie produktų aprašymo, taikoma 1-3 cm paklaida.

6.4. Į prekės kainą pristatymo mokestis nėra įskaičiuotas, nebent nurodyta priešingai. Galiojančios pristatymo kainos nurodytos pristatymo informacijoje.

6.5. Siunčiant prekes į užsienį siuntai priklausantį muitą susimoką pirkėjas.

6.6. Atsiskaityti už prekes Pirkėjas gali:

6.6.1. Naudodamasis el. bankininkyste. Pinigus Pirkėjas perveda į UAB „Delegatai“ atsiskaitomąją sąskaitą. Už duomenų saugumą tokiu atveju atsako bankas, kurio el. bankininkystės sistemoje vykdoma piniginė operacija.
6.6.2. Banko pavedimu, kai atsispausdinamas užsakymas ir artimiausiame banke padaromas pavedimas į UAB „Delegatai“ sąskaitą.
6.6.3. per atsiskaitymo su bankais tarpininką Paysera.
6.6.4. apmokant grynaisiais prekę pristačiusiam kurjeriui. Šiuo atveju atsakomybė už duomenų saugumą priklauso prekę pristatančiai firmai. Pasirinkus šį apmokėjimo būdą taikomas papildomas 1 Eur aptarnavimo mokestis.

6.7. Pirkėjas įsipareigoja apmokėti užsakymą per 3 (tris) darbo dienas nuo užsakymo patvirtinimo dienos. Tik gavus apmokėjimą, pradedamas ruošti siuntinys. Išimtis taikoma pasirinkus apmokėjimą grynaisiais prekės pristatymo metu.

6.8. Pirkėjui per 6.6 punkte nurodytą terminą neįvykdžius apmokėjimo, užsakymas yra atšaukiamas.

7. PREKIŲ PRISTATYMAS.

7.1. Įsigydamas prekes el. parduotuvėje www.kaunas2022store.eu , Pirkėjas pasirenka prekių pristatymo paslaugą.

7.2. Pirkėjas, pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą, įsipareigoja pateikti tikslų prekių pristatymo adresą.

7.3. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu ir remiantis kitais Pirkėjo pateiktais duomenimis, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

7.4. Prekes pristato Pardavėjo įgaliotas atstovas (kurjeris) arba Pirkėjas pasirenka atsiimti prekes www.kaunas2022store.eu parduotuvėje Kaune, Pramonės pr. 4E, parduotuvės darbo valandomis.

7.5. Prekių pristatymo mokestis Lietuvoje – pasirinkus „DPD“ kurjerius 3.50 Eur (išskyrus pristatymą į Kuršių Neriją, kur pristatymo kaina – 41 Eur), pasirinkus pristatymą į „Omniva“ arba „DPD“ paštomatus – 3 Eur. Pristatymo užsienyje kaina – 17 Eur.

7.6. Išperkamojo mokesčio surinkimas (COD) – papildoma paslauga, leidžianti apmokėti užsakymo ir siuntimo išlaidas siuntos pristatymo metu. Papildomą COD priemoką (1 Eur) apmoka pirkėjas.

7.7 Pirkėjas tikslią prekių pristatymo mokesčio sumą matys prieš patvirtindamas užsakymą. Po užsakymo patvirtinimo prekių pristatymo mokesčio dydis nebegalės būti keičiamas.

7.8. Kai prekės svoris viršija 4 kilogramus, pristatymui taikomas papildomas mokestis. Tikslią prekių pristatymo mokesčių sumą Pirkėjas matys prieš patvirtinimas užsakymą.

7.9. Prekių pristatymo terminai pateikiami prekių aprašymuose. Jie preliminarūs ir gali būti keičiami. Išskirtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pristatymo sąlygas.

7.10. Pardavėjas gali taikyti prekės pristatymo nuolaidą, jeigu Pirkėjas viršija nustatytą minimalią užsakymo sumą. Šis punktas netaikomas pristatymui Kuršių Nerijoje.

7.11. Gavęs prekę Pirkėjas kartu su Pardavėju ar jo įgaliotu atstovu patikrina siuntinio būklę. Pirkėjas, pasirašęs siuntos priėmimo-perdavimo dokumente patvirtina, kad siunta yra tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad siuntos pakuotė pažeista, prekė pažeista ar netinkamos komplektacijos, Pirkėjas turi tai pažymėti siuntos priėmimo – perdavimo dokumente bei dalyvaujant Pardavėjui ar jo atstovui surašyti laisvos formos siuntos ar prekės pažeidimo (neatitikimo) aktą. Jei šių veiksmų Pirkėjas neatlieka, Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl siuntos (prekės) pažeidimo jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas, bei dėl prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti apžiūrint prekių išorę.

7.12. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

7.13. Jei siunta nepristatoma dėl Pirkėjo kaltės, pakartotinio siuntimo išlaidas privalo apmokėti Pirkėjas.

7.14. Jeigu Pirkėjas pasirenka atsiimti prekes www.kaunas2022store.eu parduotuvėje Kaune, Pramonės pr. 4E, parduotuvės darbo valandomis, prekės parduotuvėje yra saugomos 60 kalendorinių dienų. Praėjus šiam terminui ir prekių neatsiėmus, pirkimo-pardavimo sandoris yra laikomas negaliojančiu ir Pirkėjui yra grąžinami pinigai.

7.15. Pristatymo sąlygos, jų pakeitimai, papildymai ir atnaujinimai pateikiami Pristatymo informacijoje.

8. PREKIŲ GRĄŽINIMAS IR KEITIMAS.

8.1. Kokybiškos prekės gali būti grąžinamos per 14 dienų nuo jų gavimo dienos. Parduotų nekokybiškų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nuostatomis ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintomis „Mažmeninės prekybos taisyklėmis“.

8.2. Apie grąžinamą prekę rekomenduojama Pirkėjui informuoti Pardavėją el. paštu arba telefonu.

8.3. Visos prekės grąžinimo išlaidos tenka Pirkėjui.

8.4. Grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

8.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje (išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška prekė).
8.4.2. Prekė turi būti nenaudota, nesugadinta ir nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeista etiketė, nenuplėšta apsauginė plėvelė ir kt.) (Išskyrus atvejus, kai grąžinama nekokybiška prekė).
8.4.3. Grąžinant prekę turi būti pateiktas jos įsigijimo dokumentas (kopija), bei prekių grąžinimo aktas.

8.5. Pardavėjas turi teisę atsisakyti priimti Pirkėjo grąžinamas prekes, jei buvo nesilaikoma prekių grąžinimo sąlygų aprašytų 8.4. punkte.

8.6. Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja priimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Jei tokių prekių Pardavėjas neturi, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma už prekę bei jos pristatymą.

8.7. Personalizuota apranga (su individualiu pirkėjo užsakytu užrašu) nekeičiama ir negrąžinama.

8.8. Remiantis Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.228-10 straipsniu, apatinio trikotažo gaminių, bodžių, veido kaukių ir kojinių grąžinti ir keisti negalima.

8.9. Pinigai už grąžinamas prekes Pirkėjui pervedami į pirkimo metu nurodytą sąskaitą per 10 (dešimt) darbo dienų skaičiuojant nuo grąžinamos Prekės gavimo datos.

8.10. Jeigu prekė neatitiko Pirkėjo lūkesčių, ją galima grąžinti per 14 d. nuo pirkimo kvite nurodytos datos. Netinkamą prekės dydį galima pakeisti per 30 d.

8.11. Internetinėje parduotuvėje įsigytą Prekę galima grąžinti bet kurioje fizinėje parduotuvėje. Prekė privalo atitikti 8.4.1 ir 8.4.2. punktuose nurodytus reikalavimus.

8.12. Dėl dingusios ar nepristatytos siuntos, pretenzijos priimamos 90 d. nuo užsakymo įvykdymo. Vėliau pretenzijos nėra nagrinėjamos.

9. RINKODARA IR APSIKEITIMAS INFORMACIJA.

9.1. Pardavėjas internetinėje parduotuvėje www.kaunas2022store.eu gali vykdyti įvairaus pobūdžio akcijas, keisti jų sąlygas, jas nutraukti bet kuriuo metu be atskiro įspėjimo.
9.2. Pardavėjas gali susisiekti su Pirkėju jo registracijos formoje nurodytu el. paštu, pateikdamas jam specialius pasiūlymus Prekėms įsigyti.
9.3. Pardavėjas komunikuoja su Pirkėju jo registracijos formoje pateiktu el. pašto adresu. Pirkėjas gali naudotis kontaktais, nurodytais interneto parduotuvės www.kaunas2022store.eu svetainės skyriuje „KONTAKTAI“.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

10.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
10.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.
10.3. Šalys atleidžiamos nuo įsipareigojimų pagal šias Taisykles vykdymo, jei jų įvykdymas yra neįmanomas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių.

Informuojame, kad siekiant užtikrinti geriausią patirtį lankantis www.kaunas2022store.eu svetainėje yra naudojami šie slapukai (angl. cookies). Slapukų politika (1.3.6)
MeniuPrekėsPaskyraPaieška
×

Krepšelis

Krepšelyje nėra produktų.